Odhady a oceňování nemovitostí

Odhady obvyklé ceny pro potřeby řešení všech typů úvěrů fyzických i právnických osob,

Oceňování na tržní bázi. Odhad ceny poté slouží ke stanovení maximální výše poskytnutého úvěru. Některé výstupy se mohou lišit jako formálně, tak věcně, v závislosti na podmínkách úvěrujících firem(bank) a jejich interních pravidlech pro oceňování.

Expertizy pro soudní řízení
Široká škála soudních kauz od rozvodů, vypořádání majetku, přes pojistné události(ocenění škod) až po trestní kauzy. Zjišťuje se tržní hodnota, zhodnocení vlivem investic, nebo třeba obvyklý nájem. Lze zadat i znalecký posudek před podáním žaloby, který bude opatřen doložkou podle novely o.s.ř.(§127a)

Ocenění nepeněžitých vkladů do společností a pro jejich transformace, převody mezi propojenými a blízkými osobami
Oceňování obvyklou cenou, požadavky specifikuje obchodní zákoník.

Ocenění pro účetnictví
Reprodukční pořizovací ceny, věcné a tržní hodnoty. Oceňuje se pro objektivní obraz účetnictví, odpisů a rozlišení nabývaných položek nemovitostí podle odpisových skupin.

Feasibility study, poradenství při investicích do nemovitostí
Posuzování proveditelnosti zamýšlených projektů, posouzení vhodného investičního záměru, postupu při zhodnocení nemovitosti, rozložení rizik, plán oprav, pronajímatelnost apod.

Ocenění nemovitých majetků insolvenčních řízení, exekucí a osobních bankrotů
Ocenění majetků dlužníků a úpadců pro insolvenční správce, věřitelské výbory, exekutory, pro účely řešení konkurzů přímým prodejem či dražbou.

Odhady cen pro jednání o koupi, resp.prodeji nemovitosti, případně pronájmu
Tato ocenění slouží pro zájemce o koupi či prodej nemovitostí k nezávislému pohledu na cenu, za níž se má daná nemovitost obchodovat. V úvahu se berou všechny okolnosti prodeje a na přání zákazníka i specifické vztahy, které ovlivňují jeho rozhodování. Výsledkem je doporučení pro další jednání, případně i převzetí celého případu.

Stanovení ceny podle cenových předpisů ministerstva financí
Ocenění podle předpisu se vyžaduje dnes již jen pro speciální účely, zejména pak daňové, či specifické, zákonem upravené postupy(např. nakládání s majetkem státu, vyvlastnění apod.)